En

Adatkezelési tájékoztató

1. Az Adatkezelők neve és elérhetősége

1.1. A jelen adatkezelés vonatkozásában az

Adatkezelő: Szépművészeti Múzeum
Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Email címe: info@szepmuveszeti.hu
és
Adatkezelő: Kultúra 2008 Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Email címe: kultura2008@szepmuveszeti.hu
és
Adatkezelő neve: Szépművészeti Nonprofit Kft.
Székhelye: 1068 Budapest, Szondi utca 77.
Email címe: baratikor@szepmuveszeti.hu

mint közös Adatkezelők, (a továbbiakban, mint Adatkezelők), kezelik az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz.

1.2. Az Adatkezelők határozzák meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, szegmensképzés, analitikus feldolgozás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2. Az adatkezelés célja és időtartama

2.1. Az adatkezelés céljának leírása:
a) hírlevél küldése
b) nyereményjáték szervezése
c) önkéntes munkavégzés
d) Baráti Kör tagság
e) múzeum által szervezett programon való részvétel

2.2. Az adatkezelés időtartama az egyes adatkezelési célok vonatkozásában:

a) hírlevél küldése: visszavonásig
b) nyereményjátékban történő részvétel: a nyereményjáték lezárásáig
c) önkéntes munkavégzés: a szerződésben meghatározott ideig
d) Baráti Kör tagság: a tagság időtartamáig
e) múzeum által szervezett programon való részvétel: a program megvalósulásáig

3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja

3.1. A jelen adatkezelés során Önről az alábbi személyes adatokat kezelhetik az Adatkezelők:
a) hírlevél küldése: név, email cím
b) nyereményjátékban történő részvétel: név, email cím, lakcím, születési év
c) önkéntes munkavégzés: név, email cím, lakcím, telefonszám, születési dátum, személyi igazolvány szám
d) Baráti Kör tagság:
Plasztikkártya készítése, küldése, postai értesítés küldése kártyalejárat előtt, illetve év végi üdvözlet témában: név, email cím, postacím, választott kategória, érvényesség időtartama, befizetés összege és ideje.
Heti rendszerességű programértesítők és havi hírlevelek küldése céljából: név, emailcím.
Programjelentkezés céljából: név, e-mail cím, telefonszám, igényelt szolgáltatás jellege, születési idő, hely, postacím.
e) múzeum által szervezett programon való részvétel: név, email cím, lakcím, születési dátum, kiskorú gyermek neve, gondviselő neve, TAJ száma (a múzeumi program jellegétől függően az előzőekben felsorolt adatok közül egy vagy több adat).

3.2. Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes – jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő – tájékozott és kifejezett hozzájárulása. [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) vonatkozó rendelkezései alapján.]

4. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

4.1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

4.1.1. kérelmezheti az Adatkezelőktől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;
[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőktől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőktől az adatkezelést érintő információkról.]
4.1.2. a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni;
[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való” jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőktől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelők az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelők részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőknek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]
4.1.3. megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;
[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőknek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelők. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelők más Adatkezelők részére közvetlenül továbbítsa.]
4.1.4. megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét]

4.2. A fenti 4.1. pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar [így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelők részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

5. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

5.1. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

• közvetlenül az Adatkezelőkhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken.
• az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
• bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

6.1. Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelők 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelők következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

6.2. Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben ezen, az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az az alábbi következményekkel jár: nem tud részt venni Adatkezelők nyereményjátékaiban, illetve nem fogja megkapni Adatkezelők hírleveleit.

2019. december 16.

Kiállításaink közül ajánljuk