En

Adatkezelési tájékoztató

1.  Az Adatkezelők neve és elérhetősége

1.1. A jelen adatkezelés vonatkozásában az

Adatkezelő: Szépművészeti Múzeum
Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Email címe: info@szepmuveszeti.hu
és
Adatkezelő: Kultúra 2008 Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Email címe: kultura2008@szepmuveszeti.hu
és
Adatkezelő neve: Szépművészeti Nonprofit Kft.
Székhelye: 1068 Budapest, Szondi utca 77.
Email címe: baratikor@szepmuveszeti.hu

mint közös Adatkezelők, (a továbbiakban, mint Adatkezelők), kezelik az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz.

1.2. Az Adatkezelők határozzák meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2. A kezelt személyes adatok

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
Hírlevél Hírlevél küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása Név, e-mailcím Visszavonásig
Személyes preferenciák szerint történő kapcsolattartás Személyes preferenciák szerint történő kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása Név, e-mailcím, születési év, lakhely irányítószáma, nem Visszavonásig
Nyereményjáték Nyereményjátékban történő részvétel GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása Név, e-mail, lakcím, születési év Nyereményjáték lezárásig
Önkéntes munkavégzés Önkéntes munkavégzés, és az erre irányuló szerződés megkötése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása Név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, születési dátum, személyi igazolvány szám Szerződésben meghatározott ideig
Baráti Kör Baráti Kör tagsághoz kötődő kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása Plasztikkártya készítése, küldése, postai értesítés küldése kártyalejárat előtt, illetve év végi üdvözlet témában: név, email cím, postacím, választott kategória, érvényesség időtartama, befizetés összege és ideje.

Heti rendszerességű programértesítők és havi hírlevelek küldése céljából: név, e-mailcím.

Programjelentkezés céljából: név, e-mail cím, telefonszám, valamint utazási szolgáltatást is magában foglaló program esetén a hivatalos utazásszervező partner (mint Harmadik fél) részére, külön hozzájárulással átadható: utazási okmány típusa, érvényessége, kiállítási helye, igényelt szolgáltatás jellege, születési idő, hely, postacím.

A tagság időtartama alatt, illetve a Baráti Kör tagság megszűnését követő ésszerű időn belül, a megszűnő tagsággal összefüggő és szükséges értesítések elküldéséig.
Múzeumi programok Múzeum által szervezett programokon való részvétel GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása Név, e-mailcím, lakcím, születési dátum, kiskorú gyermek neve, gondviselő neve, személyi igazolvány szám (a múzeumi program jellegétől függően az előzőekben felsorolt adatok közül egy vagy több adat). A program megvalósulásáig.

A fenti Adatkezelések jogalapja az Ön konkrét, önkéntes – jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő – tájékozott és kifejezett hozzájárulása. [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) vonatkozó rendelkezései alapján.]

3. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

3.1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

3.1.1. kérelmezheti az Adatkezelőktől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;
[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőktől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőktől az adatkezelést érintő információkról.]
3.1.2. a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni;
[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való” jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőktől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelők az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelők részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]
3.1.3. megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;
[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőknek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelők. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelők más Adatkezelők részére közvetlenül továbbítsa.]
3.1.4. megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét]

3.2. A fenti 3.1. pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar [így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelők részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

4. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

4.1. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

közvetlenül az Adatkezelőkhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken.
az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

5. Adatfeldolgozásról történő tájékoztatás

5.1. Az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen esetben gazdasági társaság) aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos valamely technikai művelet.

5.2. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

6.1. Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelők 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelők következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

6.2. Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben az adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az – az adott adatkezeléstől függően – az alábbi következményekkel jár: nem tud részt venni Adatkezelők nyereményjátékaiban, programjain, Baráti Kör Programjában, önkéntes munkavégzési lehetőségében, illetve nem fogja megkapni Adatkezelők hírleveleit.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

1. Az adatkezelő neve és elérhetősége

1.1  A jelen adatkezelés vonatkozásában az
Adatkezelő: Szépművészeti Múzeum
Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
E-mail címe: info@szepmuveszeti.hu.

Az adatkezelő, (a továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje (továbbiakban, mint Érintett) lesz.

1.2 Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2. A kezelt személyes adatok

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama
Személy- és vagyonbiztonság biztosítása a múzeumi területeken Személy- és vagyonbiztonság biztosítása elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja és a 9. cikk (2) bek. b) pontja együttesen1 (az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges) képmás Az adatok maximum 60 nap után helyreállíthatatlanul törlődnek.
Látogatói panaszok kezelése A látogató panasza esetén a panasz kivizsgálása, erről a látogató tájékoztatása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása név, cím, telefonszám, e-mailcím, aláírás (ezen adatokból amennyit a látogató adataként az ügyintézéshez megad) A panaszkezeléssel kapcsolatos iratok őrzési idejével megegyező időtartam.
Közönségszolgálati ügyek Az információt kérő látogató teljes körű tájékoztatása a kért témában GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett hozzájárulása e-mailcím, név (illetve azon adat, amelyet a látogató adataként az ügyintézéshez megad) A közönségszolgálati iratok őrzési idejével megegyező időtartam.
Nyári táborok szervezése gyerekek számára Nyári táborok lebonyolításával kapcsolatos kommunikáció GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja – az érintett gyermek képviselőjének hozzájárulása gyermek neve, születési adatai, címe, szülő/nevelő neve, telefonszáma, e-mailcíme Az adatok a tábor lezárása után, de legkésőbb az adott év augusztus 31. napján helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

3. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok
3.1 Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:
kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;
[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.]

3.1.1 a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult az Adatkezelőnél kérelmezni;
[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való” jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]

3.1.2. Ön a fenti elérhetőségeken kérheti pontatlan, vagy hiányos adatainak helyesbítését vagy kiegészítését, illetve kezelt személyes adatainak törlését.

3.1.3  megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;
[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.]

3.1.4. megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét].

Amennyiben bizonyítható, hogy kényszerítő erejű jogos okok elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, az adatkezelés jogszerűen folytatható.

3.2. A fenti pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje, a hatályos magyar [így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

4. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban

4.1. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken

  • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., https://naih.hu/online-ugyinditas

  • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

5. Egyéb rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a Szépművészeti Múzeum adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló 7/2018. (VIII.28.) főigazgatói utasításban, illetve a vonatkozó jogszabályokban (különösen 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról, valamint 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról) foglaltakkal összhangban kell értelmezni.

2023. január 30.

1 Figyelemmel az alábbi rendelkezésekre is:

– 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (37/A. §),

– 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól,

– a múzeumi letétről szóló 19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet,

– 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról.

– a Szépművészeti Múzeum alapító okirata.

Kiállításaink közül ajánljuk